ई-रेव्हकोर्ट दाखल निर्गती : जिल्हास्तरीय कोर्ट प्रांत कोर्ट तहसिल कोर्ट
ऑफिस: प्रिसा.ऑफिसर: